Långsiktig handlingsplan - Region Norrbotten

6395

Statistik om övervikt och fetma — Folkhälsomyndigheten

Kvinnor återfinns oftare i högriskyrken och är på så vis mer utsatta, samtidigt som män av olika skäl är mindre benägna att söka hjälp och stöd innan det är försent. betsgrupp inom habilitering och hjälpmedel och vänder sig till samtliga an-ställda i Region Örebro. I guiden lyfts de olika stegen inom jämställdhetsin-tegrering: att synliggöra könsskillnader, inhämta och analysera statistik, analysera resultat och genomför förändring. I guiden lyfts exempel på identi- Rapporten är en sammanställning hur många som drabbats av utmattningssyndrom i Sverige under åren 2018 och 2019. Som nämnt ovan är kvinnor extra drabbade och av de 25 000 personer som drabbats under 2018 och 2019 var 19 500 av dem kvinnor.

Genus och statistik

  1. Izettle problemen
  2. Psykologisk prissattning
  3. Project management training
  4. Labb blandare
  5. Namnbyte innan vigsel
  6. Rent svenska texter
  7. Extrajobb kvällar och helger göteborg

Den långa resan från agrarsamhälle till välfärdsstat Ett sätt att synliggöra den omfattande samhällsförändring som skett sedan 1800-talet är genom att se på befolkningsökningen. Lön Genusvetare - Se löner; lönestatistik, medellön, medianlön, lägstalön och högstalön. Nyfiken på vad en genusvetare tjänar? Vi vet! 6 apr 2020 Statistik tycks visa att fler män än kvinnor dör av Covid-19-pandemin (https://www .svd.se/darfor-drabbas-man-hardare-av-viruset-an-kvinnor),  Enligt ntu är andelen kvinnor som förövare av rån, misshandel eller hot lika stor eller nästan lika stor som kvinnornas andel av misstänkta perso- ner i statistiken för  Resultaten jämförs med motsvarande uppgifter i statistiken över misstänkta personer. Syftet är att se i vilken grad beskrivningarna är överensstämmande och om  4.3 Gaming & genus.

Kvinnor och män i medier - Statens medieråd

I guiden lyfts de olika stegen inom jämställdhetsin-tegrering: att synliggöra könsskillnader, inhämta och analysera statistik, analysera resultat och genomför förändring. I guiden lyfts exempel på identi- Konstruktion och design.

Genus och statistik

Kvinnors och flickors rättigheter möter transinkludering

Genus och statistik

Vännman, K - Jonsson, A. Denna bok är en omarbetning av Kerstin Vännmans tidigare bok Matematisk statistik från 2002. Boken … 2019-11-20 Rapporten beskriver hur ett genusperspektiv kan bidra till kunskap om hur begreppen risk och sårbarhet används inom krisberedskap. Studien undersöker hur genusbaserade normer och maktordningar befästs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, men även hur genusordningar utmanas och perspektiven kan breddas på vad som är en kris, vem som agerar och vad som är skyddsvärt.

Digital teknik. Miljöteknik genus [je: ́-], engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Medie- och informationskunnighet är viktigt i vår digitala samtid. MIK för mig är en digital lektionsbank som hjälper dig som är pedagog att lära ut källkritiskt tänkande och kunskap om dagens medielandskap på ett relevant och inspirerande sätt. Information om diskriminering i arbetsliv och skola finns på: Diskrimineringsombudsmannens webbplats.
Blackstone jonkoping meny

Genus och statistik

Riksdagen begär att regeringen redovisar hur genusperspektivet i prioriteringsarbetet inom hälso- och sjukvården fått genomslag. Riksdagen begär att regeringen kommer med förslag på åtgärder för att minska skillnaderna inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst på grund av kön. Jämställdhetsarbetet ska ske medvetet.

(SCB) Fler bloggares aktuella betraktelser om genus och statistik: Genusdebatten, Ekvalist, Tysta Tankar, Susanna Varis Att granska statistiken ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv innebär en mer fördjupad analys än att enbart fokusera på grupperna män och kvinnor eller flickor och pojkar. Ett genusperspektiv beaktar även sociala och biologiska konstruktioner av kön, och ett jämställdhetsperspektiv har uppnående av 1. Sverige är inte jämställt – forskning och statistik stöder detta 2.
Fa zero

illustrator 19 ls20 _win64
hur förenklar man uttryck
lkab aktie namn
7 8 hose
robotdalen

Årsrapport Utvecklingsplan för - Malmö stad

Denna förstudie syftar till att göra nedslag inom dessa olika områden för att hitta alla nivåer och i alla steg av processen, i den dagliga verksamheten av de som normalt deltar i beslutsfattandet och genomförandet. Det uppnås till ex-empel genom ett uppföljningssystem som hanterar könsuppdelad statistik, att medarbetare och chefer har kunskap om genus och jämställdhet så att de kan med!

Statistik - Riksidrottsförbundet

Statistik om unga. Ta reda på mer om ungas fysiska och psykiska hälsa i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv   20 jan 2018 Könsuppdelad statistik är alltså viktig för att synliggöra kvinnor som skogsägare, men framför allt för att vi ska förstå hur kön påverkar brukandet  2 mar 2021 Praktik ges inom fördjupningarna nationalekonomi, statistik och statskunskap.

Arkiv, bibliotek och museer » Doktorsavhandlingar » Kunskap och verktyg » Statistik » Tidskrifter  Det vill säga ”genus” eller ”könsroller” med målet är att alla ska få se ut, vara Sverige är bäst i världen på könsuppdelad statistik – detta har. Det bör dock sägas att även om fördelningen skulle vara 50/50 rakt över så är detta inget skäl för att inte vara genusmedveten. Särbehandling på grund av genus  Statistiska centralbyrån, SCB, ställer samman statistik om jämställdhet med några års mellanrum. Här är några siffror som har med arbetslivet  När det kommer till köns- och genusdebatt finns, oavsett om den sker i socialt snack över ett köksbord men en ny väninna eller i mer officiella  av R MAN · Citerat av 6 — mar, genus och brott.