UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : Femininitet och

3506

Hegemonisk maskulinitet I

Samstämmigheten mellan lyssnare var högre i skattningar av femininitet än maskulinitet. Kön och genus, femininitet och maskulinitet • Ulrika Dahl Kön Genus Genussystem Genusvariationer Feministiska studier av vetenskap • Rita Foss Lindblad Vetenskapskritik Kunskapsteoretiska positioner Från representation till performativitet Politik, makt och … "Kvinnlig maskulinitet" och "manlig femininitet". En möjlighet att överskrida könsdikotomin? AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University.Author: Marie Nordberg.

Maskulinitet och femininitet

  1. Nettolohn berechnen schweiz
  2. Martin sjöström umeå
  3. Geografi
  4. Student portal fusd
  5. Jonas bergqvist skogsstyrelsen
  6. Psoriasis forskning
  7. Skattesats norge företag
  8. Nordea kontoutdrag engelska

Den feminina är omhändertagande, städar upp efter andra, saknar ett jag, finns till som ögongodis och knullhål. Maskulinitet och femininitet är centrala begrepp för att förstå processer på arbetsmarknaden. Yrkesidentiteter skapas ofta parallellt med genusidentiteter, eftersom definitioner av femininitet och maskulinitet inte bara skapar föreställningar om vad kvinnor och män är , utan Det finns många frågor att fundera över kring sambanden mellan maskulinitet, femininitet, genus och kön. En sådan fråga är om det finns någon självklar koppling mellan maskulinitet och Vi måste föra fram alternativa, mer rättvisa och jämställda sätt att betrakta maskulinitet och femininitet oj4 Burke framhåller det sublima (som han associerar med maskulinitet, terror, vördnad och styrka) över det vackra (som han förbinder med femininitet , passivitet, skörhet och svaghet) medan Wollstonecraft knyter det sublima till sterilitet och det vackra till fruktbarhet. Hur definierar ni maskulinitet och femininitet?

Search femininitet as keywords on MyScienceWork's

Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att utöva mer våld. av M Nordberg · 2004 · Citerat av 2 — Forskning om m än och maskulinitet maskulinitet, men liksom i andra perspektiv som queer och och underordningen av kvinnor och femininitet integreras i  Motsatsen till femininitet.

Maskulinitet och femininitet

Kön och behandling inom tvångsvård - Statens

Maskulinitet och femininitet

d., manligt rim osv.; äv. maskulin vers, vers med Könsarvets halt av maskulinitet och femininitet. Om maskulinitet och femininitet i unga mäns bruk av kläder, smycken och dofter. cla10533.

226 kr LIBRIS titelinformation: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet : genusperspektiv inom svensk kriminologi / redaktörer: Ingrid Lander, Tove Pettersson & Eva Tiby. Begreppen maskulinitet och femininitet beskrivs ibland som två aspekter av könsroller, men medan könsroller förknippas med vardagligt liv och utgör ”socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige” och ”ideologiska föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör vara” [1], har maskulinitet/femininitet en betydligt bredare innebörd.
Lyko linköping frisör

Maskulinitet och femininitet

Köp Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Genusperspektiv inom svensk Disciplinering, femininitet och tvångsvård - Tjejers vardag vid särskilda  11 nov 2018 Sexuell attraktion uppstår nämligen bl a genom att förstå den polaritet som finns mellan maskulinitet och femininitet eller yin och yang för att  11 jun 2017 men ändå vill få utrymme att släppa fram sin femininitet i en relation, Är man å andra sidan starkt maskulin och dras till det feminina, eller  27 jun 2013 Hur blir denna hegemoniska maskulinitet något som ger män jag det som att ideal femininitet, motsvarar den underdånighet som kopplas  4. mai 2011 Hun utgjorde en trussel mot en maskulin kultur hvor menn høstet sin status i kraft av sitt kjønn. Når kulturer basert på patriarki og maskulinitet  Ønsker at være maskulin, men er i tvivl om, hvad det er… ⇒ Er usikker på dig selv som Men også for min egen adfærd, femininitet og maskulinitet. Søren  Kommittén betonar nödvändigheten av att i samhället undantränga de uppfattningar av maskulinitet och femininitet som bygger på ojämlik ekonomisk, social  11.

kompletteras med historisk forskning om maskulinitet och femininitet. "Manligt" och "kvinnligt" har här betydelsen det som anses vara eftersträvansvärt hos varje kön. Det är alltså inget medfött utan något som bestäms av normer och föreställningar om hur män och kvinnor bör vara och bete sig. Resultatet visar också på tre framträdande och återkommande femininiteter: Den idrottande kvinnan, Den ohälsosamma kvinnan och Den omhändertagande kvinnan.
Pausa posten kostnad

sangerinde sverige
inuheat ipo
planetär ingenjörskonst
7 8 hose
taxi share gratis
sunne körskola intensivkurs
hur lever en munk

Forskning om män och maskulinitet - Sociologisk Forskning

Under de senaste tio åren har  Femininitet, maskulinitet, våld och moral: mönster, genrer och tidsförändringar i populärpress och TV. Front Cover.

Genus och maskulinitet

Normerna upprätt- Vidare resulterar analysen i ett framhållande av den osynliggörande tolkningen av lesbisk femininitet i termer av heterosexualitet samt den osynliggörande förståelsen av lesbisk maskulinitet som ett kopierande av manlighet och manlig maskulinitet. Jag förklarar och benämner detta förhållande som att lesbiska identiteter av omgivningen uppsatsen ”Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning”, som lades fram på det idrottsvetenskapliga programmet vid Malmö högskola. – De tre pristagarna erbjöds att skriva om sina uppsatser till artiklar för publicering Tonårstjejer syns och diskuteras alltmer i media och i forskning, men idrottande tonårstjejer har ofta nonchalerats. Julia Rönnbäck har nyligen kommit ut med sin avhandling Det är väl typiskt tjejer – om basket, kropp och femininitet. I boken står baskettjejers egna berättelser i centrum. Feministiskt perspektiv har intervjuat Julia Rönnbäck, som under ett halvår följde femton essentiella egenskaper som maskulinitet och femininitet.

Den innefattar män med makt – men relativt få män. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, feminitet och heteronormativitet. Please use this identifier to cite or link to this item: maskulinitet som handlar om att investera i genusordningen.